شعب بانک صادرات شعبه کد : 1053

پل سفيد - زيراب جاده اصلي تهران شمالتلفن تماس : تلفن بانک: 01245352997

شعب بانک صادرات شعبه کد : 1052

پل سفيد - خيابان امام نبش گرمابه ولي عصرپل سفيدتلفن تماس : تلفن بانک: 01245222811