شعب بانک صادرات شعبه کد : 451

پلدختر خيابان امام جنب پارک شهر و کميته امداد امامتلفن تماس : تلفن بانک: 06634222353