شعب بانک صادرات شعبه کد : 433

ني ريز - ميدان 15 خردادتلفن تماس : تلفن بانک: 07325230042

شعب بانک صادرات شعبه کد : 1676

ني ريز - ميدان وليعصرتلفن تماس : تلفن بانک: 07325230045