شعب بانک صادرات شعبه کد : 526

نور آباد - بلوار امام خيابان سپاه پاسدارانتلفن تماس : تلفن بانک: 07224223625

شعب بانک صادرات شعبه کد : 1227

نور آباد - 18كيلومتري نور آباد روستاي مصيرتلفن تماس : تلفن بانک: 07224362277

شعب بانک صادرات شعبه کد : 2460

نور آباد - خيابان هجرتتلفن تماس : تلفن بانک: 07224223601