شعب بانک صادرات شعبه کد : 874

نيكشهر - میدان بسیج تلفن تماس : تلفن بانک: 05465222297

شعب بانک صادرات شعبه کد : 1527

نيكشهر - 150 كيلومتري نيك شهرتلفن تماس : تلفن بانک: 05487723211