شعب بانک صادرات شعبه کد : 293

ايوانكي خيابان پانزده خردادتلفن تماس : تلفن بانک: 02324622370