شعب بانک صادرات شعبه کد : 3865

مسجد سليمان - انديكا روستاي ناصر خسروتلفن تماس : تلفن بانک: 06822653220

شعب بانک صادرات شعبه کد : 1079

مسجد سليمان - ميدان آ زاديتلفن تماس : تلفن بانک: 06812223950

شعب بانک صادرات شعبه کد : 1220

مسجد سليمان - لالي خيابان بسيجتلفن تماس : تلفن بانک: 06823222957

شعب بانک صادرات شعبه کد : 56

مسجد سليمان - خيابان آزادي سه راه پشت برجتلفن تماس : تلفن بانک: 06812222052

شعب بانک صادرات شعبه کد : 351

مسجدسليمان - خيابان آ زاديتلفن تماس : تلفن بانک: 06812227022

شعب بانک صادرات شعبه کد : 1218

مسجد سليمان - بازار چهاربيشه فلکه اولتلفن تماس : تلفن بانک: 06813330253

شعب بانک صادرات شعبه کد : 1219

مسجد سليمان - ميدان باشگاه مركزيتلفن تماس : تلفن بانک: 06813330068