شعب بانک صادرات شعبه کد : 842

چناران خيابان طالقاني نبش طالقاني 6تلفن تماس : تلفن بانک: 05826228599

شعب بانک صادرات شعبه کد : 2573

چناران خيابان امام خميني- نبش امام خميني 33تلفن تماس : تلفن بانک: 05826227262