شعب بانک صادرات شعبه کد : 187

نقده - خيابان امام نرسيده به فلكه ژاندارمريتلفن تماس : تلفن بانک: 04436222004

شعب بانک صادرات شعبه کد : 4184

نقده - بلوار شهيد بهشتيتلفن تماس : تلفن بانک: 04436222231