شعب بانک صادرات شعبه کد : 1773

خوي - ميدان ولي عصرتلفن تماس : تلفن بانک: 04612252917

شعب بانک صادرات شعبه کد : 1578

خوي - ميدان بسيجتلفن تماس : تلفن بانک: 04612350670

شعب بانک صادرات شعبه کد : 1403

خوي - خيابان شهيدكوچري نرسيده به امام زاده بهلولتلفن تماس : تلفن بانک: 04612337429

شعب بانک صادرات شعبه کد : 37

خوي ميدان قيامتلفن تماس : تلفن بانک: 04612232676

شعب بانک صادرات شعبه کد : 1128

خوي - خيابان طالقانيتلفن تماس : تلفن بانک: 04612252205

شعب بانک صادرات شعبه کد : 858

خوي - بازار پشت بازار زرگران ميدان گندم سابق تلفن تماس : تلفن بانک: 04612227192