شعب بانک صادرات شعبه کد : 301

ملكان - خيابان امام روبروي پاساژ حاتميتلفن تماس : تلفن بانک: 04228225485

شعب بانک صادرات شعبه کد : 3475

ملكان - ليلان جنب مسجد سادات (25كيلومتري ملكان) تلفن تماس : تلفن بانک: 04228272216