شعب بانک صادرات شعبه کد : 4368

شبستر- وايقان-خ امام ميدان ولي عصر تلفن تماس : تلفن بانک: 04722272899

شعب بانک صادرات شعبه کد : 375

شبستر چهارراه نمازتلفن تماس : تلفن بانک: 04712221301

شعب بانک صادرات شعبه کد : 2476

شبستر .دريان .خيابان شهيد محمد نژادتلفن تماس : تلفن بانک: 04722342300

شعب بانک صادرات شعبه کد : 2569

شبستر - بنيس ميدان بزرگتلفن تماس : تلفن بانک: 04722282740