شعب بانک صادرات شعبه کد : 251

جلفا ميدان عاشوراتلفن تماس : تلفن بانک: 04923023957

شعب بانک صادرات شعبه کد : 3976

جلفا - ايري سفلي -خيابان امامتلفن تماس : تلفن بانک: 04923143661