شعب بانک سامان شعبه کد : 9401

رشت، میدان باستاني شعار، اول بلوار گلسارتلفن تماس : تلفن بانک: 01317224710