شعب بانک سامان شعبه کد : 9441

گرگان خیابان وليعصر، بین عدالت 8 و10 تلفن تماس : تلفن بانک: 01712369001