شعب بانک سامان شعبه کد : 9622

اروميه،خيابان سرداران ، جنب مسجد قدستلفن تماس : تلفن بانک: 04412250521

شعب بانک سامان شعبه کد : 9621

اروميه،خ کاشاني، مقابل اداره بهداشت مرکزي ، ساختمان بانک سامانتلفن تماس : تلفن بانک: 04412231652