شعب بانک تجارت شعبه کد : 8450

صومعه سرا بخش ضیابر خ اصلی تلفن تماس : تلفن بانک: 01823362610

شعب بانک تجارت شعبه کد : 8420

صومعه سرا تلفن تماس : تلفن بانک: 01823222044