شعب بانک تجارت شعبه کد : 8470

شفت تلفن تماس : تلفن بانک: 01327824175