شعب بانک تجارت شعبه کد : 8320

آستانه اشرفیه تلفن تماس : تلفن بانک: 01424225133