شعب بانک تجارت شعبه کد : 31230

بندر گز خ امام خمینی تلفن تماس : تلفن بانک: 01733722024