شعب بانک تجارت شعبه کد : 28070

سامان م شهید جعفرزاده تلفن تماس : تلفن بانک: 03822522811