شعب بانک تجارت شعبه کد : 9620

رامسر خ امام خمینی تلفن تماس : تلفن بانک: 01925253300