شعب بانک تجارت شعبه کد : 27935

نورآباد ک 5 ج بروجرد دانشگاه بزرگ آیت ا... کمالوند تلفن تماس : تلفن بانک: 06616200056

شعب بانک تجارت شعبه کد : 27230

نورآباد خ امام خمینی تلفن تماس : تلفن بانک: 6637226066