شعب بانک تجارت شعبه کد : 7600

اقلید مقابل شهرداری تلفن تماس : تلفن بانک: 07524224015

شعب بانک تجارت شعبه کد : 7590

اقلید خ امام خمینی تلفن تماس : تلفن بانک: 07524223214