شعب بانک تجارت شعبه کد : 57310

اردکان خ امام تلفن تماس : تلفن بانک: 07127220141