شعب بانک تجارت شعبه کد : 25560

نیک شهر خ امام خمینی مقابل بسیج خواهران تلفن تماس : تلفن بانک: 05465223761