شعب بانک تجارت شعبه کد : 25540

خاش تقاطع رودکی و امام خمینی تلفن تماس : تلفن بانک: 05434229372

شعب بانک تجارت شعبه کد : 25330

خاش خ امام خمینی تلفن تماس : تلفن بانک: 05434223859