شعب بانک تجارت شعبه کد : 29190

بسطام بلوار شهید بهشتی مقابل بهداری تلفن تماس : تلفن بانک: 02745222831