شعب بانک تجارت شعبه کد : 17390

قیدار ک 25 خدابنده روستای دو تپه سفلی تلفن تماس : تلفن بانک: 02424322070

شعب بانک تجارت شعبه کد : 17190

قیدار خ امام خمینی تلفن تماس : تلفن بانک: 02424226737