شعب بانک تجارت شعبه کد : 17934

زرین آباد 35کیلومتری جاده زنجان بیجار تلفن تماس : تلفن بانک: 02423722389

شعب بانک تجارت شعبه کد : 17280

زرین آباد شهرستان ایجرود روستای سعیدآباد تلفن تماس : تلفن بانک: 02423922090