شعب بانک تجارت شعبه کد : 17260

خرمدره جنب میدان امام خمینی تلفن تماس : تلفن بانک: 02425521612

شعب بانک تجارت شعبه کد : 17180

خرمدره خ شهید بهشتی روبروی پارک ملت تلفن تماس : تلفن بانک: 02425528200