شعب بانک تجارت شعبه کد : 17380

شهرستان طارم روستای آب بر تلفن تماس : تلفن بانک: 02422823082

شعب بانک تجارت شعبه کد : 17370

شهرستان طارم روستای درام تلفن تماس : تلفن بانک: 02422883501