شعب بانک تجارت شعبه کد : 10720

سوسنگرد خ امام تلفن تماس : تلفن بانک: 06124226139