شعب بانک تجارت شعبه کد : 60943

بندر امام خمینی ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت 3 پتروشیمی فن آوری تلفن تماس : تلفن بانک: 06522623040

شعب بانک تجارت شعبه کد : 60240

بندر امام خمینی ماهشهر منطقه ویژه سایت 4 پتروشیمی بوعلی تلفن تماس : تلفن بانک: 0652662414

شعب بانک تجارت شعبه کد : 60160

بندر امام خمینی منطقه ویژه اقتصادی سایت 4 تلفن تماس : تلفن بانک: 06522624313

شعب بانک تجارت شعبه کد : 60090

بندر امام خمینی کوی شهید مطهری بلوار شهیدآزاده جنب حسینیه ارشادتلفن تماس : تلفن بانک: 06512226042

شعب بانک تجارت شعبه کد : 60050

بندر امام خمینی حد فاصل شهرهای بندر امام خمینی و ماهشهر تلفن تماس : تلفن بانک: 06522626030

شعب بانک تجارت شعبه کد : 60040

بندر امام خمینی اداره بنادر کشتیرانی تلفن تماس : تلفن بانک: 06522522758

شعب بانک تجارت شعبه کد : 10840

بندر امام خمینی کوی اباذر خ چهل متری شهید رجائی تلفن تماس : تلفن بانک: 06512223496

شعب بانک تجارت شعبه کد : 10830

بندر امام خمینی خ جهان آرا تلفن تماس : تلفن بانک: 06512230502

شعب بانک تجارت شعبه کد : 10030

بندر امام خمینی پتروشیمی بندر امام خمینی BIPC تلفن تماس : تلفن بانک: 06522552035