شعب بانک تجارت شعبه کد : 10930

باغ ملک خ امام تلفن تماس : تلفن بانک: 06924222230

شعب بانک تجارت شعبه کد : 10920

باغ ملک می داود کیلومتر 35 رامهرمز تلفن تماس : تلفن بانک: 06924333225