شعب بانک تجارت شعبه کد : 4875

شیروان خ سلمان فارسی تلفن تماس : تلفن بانک: 05856224372

شعب بانک تجارت شعبه کد : 4870

شیروان خ امام سر پل اول کمربندی تلفن تماس : تلفن بانک: 05856233500

شعب بانک تجارت شعبه کد : 4860

شیروان خ امام خمینی تلفن تماس : تلفن بانک: 05856236112