شعب بانک تجارت شعبه کد : 4695

آشخانه خ شهید بهشتی چهارراه شهرداری تلفن تماس : تلفن بانک: 05854225757