شعب بانک تجارت شعبه کد : 4480

فردوس بخش باغستان علیا(فردوس) خ امام خمینی تلفن تماس : تلفن بانک: 05342324100

شعب بانک تجارت شعبه کد : 4475

فردوس خ امام خمینی تلفن تماس : تلفن بانک: 05342222600