شعب بانک تجارت شعبه کد : 4830

درگز خ امام خمینی تلفن تماس : تلفن بانک: 05825222700