شعب بانک تجارت شعبه کد : 2049

پاکدشت جاده خاوران شهرک صنعتی خاوران تلفن تماس : تلفن بانک: 029233284982

شعب بانک تجارت شعبه کد : 2040

پاکدشت دوراهی یبر جنب تالار گلستان تلفن تماس : تلفن بانک: 02923021990

شعب بانک تجارت شعبه کد : 756

پاکدشت جاده خاوران اول بلوار خاتون آباد تلفن تماس : تلفن بانک: 02923061902

شعب بانک تجارت شعبه کد : 720

پاکدشت جاده خراسان شهرک مامازان نبش میدان تلفن تماس : تلفن بانک: 02923022900