شعب بانک تجارت شعبه کد : 601

رودهن خ امام خمینی تلفن تماس : تلفن بانک: 02215726599