شعب بانک تجارت شعبه کد : 26260

خورموج خ شهید رجائی چهارراه مدرسیه علویه تلفن تماس : تلفن بانک: 07726228264