شعب بانک تجارت شعبه کد : 26250

جزیره خارک - جنب فرودگاه تلفن تماس : تلفن بانک: 077222440

شعب بانک تجارت شعبه کد : 26240

جزیره خارک - میدان امام تلفن تماس : تلفن بانک: 077223643