شعب بانک تجارت شعبه کد : 19110

آبدانان خ امام خمینی تلفن تماس : تلفن بانک: 08426224600