شعب بانک تجارت شعبه کد : 6480

مبارکه روستای خولنجان تلفن تماس : تلفن بانک: 03355542351

شعب بانک تجارت شعبه کد : 6410

مبارکه خ امام خمینی تلفن تماس : تلفن بانک: 03355226181

شعب بانک تجارت شعبه کد : 6330

مبارکه کیلومتر 45 جاده مبارکه کارخانه پلی اکریل ایران تلفن تماس : تلفن بانک: 03355527747