شعب بانک تجارت شعبه کد : 6360

سمیرم خ فرمانداری تلفن تماس : تلفن بانک: 03223224077