شعب بانک تجارت شعبه کد : 16220

اردستان خیابان امام خمینی تلفن تماس : تلفن بانک: 03625243079