شعب بانک تجارت شعبه کد : 16070

آران و بیدگل خ نواب تلفن تماس : تلفن بانک: 03622724060

شعب بانک تجارت شعبه کد : 16060

آران و بیدگل میدان طالقانی تلفن تماس : تلفن بانک: 03622724201

شعب بانک تجارت شعبه کد : 16160

آران و بید گل روستای سفید دشت فلکه 22 بهمن تلفن تماس : تلفن بانک: 03622843232