شعب بانک تجارت شعبه کد : 13230

گیوی میدان شهرداری تلفن تماس : تلفن بانک: 04524922259