شعب بانک تجارت شعبه کد : 13130

نیر خ امام خمینی تلفن تماس : تلفن بانک: 04523822041